Pravidla


1. Soutěž FSA organizuje společnost NAR marketing s.r.o. s českou a slovenskou asociaciací APUeN.

2. Cílem soutěže je ocenit ty osobnosti a organizace, které zvyšují kvalitu firemního nákupu nebo veřejných zakázek včetně jejich digitalizace.

3. Nominovat může kdokoliv, a to do kategorií Nápad, Trend nebo Master.

4. Nominován může být kdokoliv, jehož činnost odpovídá jedné z kategorií soutěže.

5. Nominovaný může nominace odmítnout.

6. Cenu lze získat opakovaně.

7. Nominace musí být stručná a v rozsahu deseti řádků přihláškového formuláře.

8. Hodnotiteli jsou členové think tanku BAORD28 a vybrané osobnosti spolupracující na festivalu eBF.

10. V situaci, kdy je hodnotitel u některých nominací ve střetu zájmů, pak ji osobně nehodnotí.

11. Nominace nehodnocená u některého z hodnotitelů kvůli střetu zájmu obdrží v tomto bodu průměr vypočtený z výsledků ostatních hodnotitelů.

12. Nominovaný může být nominován i do více než jedné kategorie. (Například MASTER a NÁPAD)

13. Každý nominovaný může přispět organizátorům na akci dobrovolným příspěvkem ve výši 4000 Kč nebo 150 EURO.

14. Odesláním webového formuláře do soutěže FSA viz výše každý účastník soutěže dává organizátorovi soutěže (dále jen jako Správce) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v přihlášce v rozsahu jméno, příjmení, sídlo, emailová adresa, telefonní číslo, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání ceny v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely. Správce, a to na dobu 5 let; stane-li se výhercem, resp. náhradníkem, též s jejich zveřejněním v rozsahu: jméno, příjmení, sídlo na webové stránce www.fsawards.com. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a účastník soutěže bere tuto skutečnost na vědomí. Účastník má právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a dále zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Správce o vysvětlení nebo může požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil nebo zlikvidoval. Dále dává Správci v souladu s ustanovením § 12 Občanského zákoníku v platném znění souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a zvukových záznamů týkajících se jeho osoby pořízených organizátorem soutěže, v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výher (dále jen „snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje tento souhlas na dobu 20ti let, bez územního či množstevního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým Správce snímek v souladu s jeho určením poskytnou.

15. Na večeru FSA při festivalu eBF budou oceněny tři nominace v každé kategorii v oblasti VZ a ve firemním nákupu.

16. Přehled celkového hodnocení bude po akci zveřejněn. Jednotliví hodnotitelé mohou zveřejnění odmítnout.
Back to Top