Pravidla


1. Soutěž FSA organizuje společnost PROEBIZ s.r.o. s česko-slovenskou think tank skupinou PROCUREMENT BOARD.

2. Cílem soutěže je ocenit ty osobnosti a organizace, které zvyšují kvalitu firemního nákupu nebo veřejných zakázek včetně jejich digitalizace.

3. Nominovat může kdokoliv, a to do kategorií Procurement FSA_TREND a Procurement MASTER.

4. Nominován může být kdokoliv, jehož činnost odpovídá jedné z kategorií soutěže.

5. Nominovaný může nominace odmítnout.

6. Cenu lze získat opakovaně.

7. Nominace musí být stručná a v rozsahu osmi až patnácti řádků přihláškového formuláře.

8. Hodnotiteli jsou členové think tanku PROCUREMENT BOARD a vybrané osobnosti spolupracující na festivalu eBF.

10. V situaci, kdy je hodnotitel u některých nominací ve střetu zájmů, pak ji osobně nehodnotí.

11. Nominace nehodnocená u některého z hodnotitelů kvůli střetu zájmu obdrží v tomto bodu průměr vypočtený z výsledků ostatních hodnotitelů.

12. Nominovaný může být nominován i do více než jedné kategorie. (MASTER a FSA_TREND)

13. Každý nominovaný může přispět organizátorům na akci dobrovolným příspěvkem.

14. Odesláním webového formuláře do soutěže FSA viz výše každý účastník soutěže dává organizátorovi soutěže (dále jen jako Správce) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v přihlášce v rozsahu jméno, příjmení, sídlo, emailová adresa, telefonní číslo, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání ceny v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely. Správce, a to na dobu 5 let; stane-li se výhercem, resp. náhradníkem, též s jejich zveřejněním v rozsahu: jméno, příjmení, sídlo na webové stránce www.fsawards.com. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a účastník soutěže bere tuto skutečnost na vědomí. Účastník má právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a dále zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Správce o vysvětlení nebo může požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil nebo zlikvidoval. Dále dává Správci v souladu s ustanovením § 12 Občanského zákoníku v platném znění souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a zvukových záznamů týkajících se jeho osoby pořízených organizátorem soutěže, v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výher (dále jen „snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje tento souhlas na dobu 20ti let, bez územního či množstevního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým Správce snímek v souladu s jeho určením poskytnou.

15. Na večeru FSA při festivalu eBF budou oceněny tři nominace v každé kategorii v oblasti VZ a ve firemním nákupu.

16. Přehled celkového hodnocení bude po akci zveřejněn. Jednotliví hodnotitelé mohou zveřejnění odmítnout.
Back to Top
PROEBIZ pracuje s otevřenými cookies. Umožnují mu zpracovávat data, která jsou pro správný průběh a vyhodnocování nezbytná. O cookies a jejich nastavení se dozvíte VÍCE ZDE