Zasady


1. Konkurs FSA organizują czeskie i słowackie stowarzyszenie APUeN.

2. Kluczowe decyzje podejmuje prezydium konkursu, które składa się z trzech przedstawicieli stowarzyszenia i dwóch przedstawicieli organizatorów konferencji.

3. Za powołanie jury i jego głosowanie odpowiedzialne jest stowarzyszenie APUeN. Uroczystym wręczeniem nagród zajmują się organizatorzy konferencji eBF.

4. Konferencję eBF i konkurs FSA organizuje dostawca systemu eAukcyjnego PROEBIZ – spółka NAR marketing sp. z o. o. we współpracy ze swoją firmą-córką Sentinet sp. z o. o. oraz APUeN i zgadza się z tym, że uroczyste wręczenie nagród jest punktem kulminacyjnym jednego z programowych dni konferencji.

5. Ilość nagród. Mogą być albo trzy nagrody, przy wspólnej ocenie zakupu firmowego i zamówień publicznych, albo sześć, jeżeli ilość zgłoszeń to umożliwi, co oznaczałoby 5 zgłoszeń w każdej kategorii. Decyzja dotycząca ilości nagród należy do zespołu organizacyjnego.

6. Nagrodę można zdobyć powtórnie.

7. Konkurs przeznaczony jest dla instytucji, firm lub jednostek, które w zamówieniach publicznych lub zakupach z powodzeniem używają systemu eAukcyjnego i pozostałych eNarzędzi na potrzeby postępowań przetargowych i firmowych procesów zakupowych.

8. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i wysłanie zgłoszenia wraz z pokryciem opłaty z tytułu uczestnictwa. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej FSA.

9. Uczestnik konkursu może być również zgłoszony do FSA przez organizatorów akcji lub członków stowarzyszenia APUeN, które jest współorganizatorem konkursu. W takim przypadku zgłoszenia akceptowane są dopiero po potwierdzeniu kandydata, że zgadza się na wzięcie udziału w konkursie.

10. Każdy podmiot może konkurować w trzech kategoriach.

11. W skład jury wchodzi taka sama ilość osób oceniających dziedzinę zamówień publicznych, jak i zakupów firmowych, plus od jednego do trzech przedstawicieli APUeN. Do jury proponowane są publicznie uznane osobistości z dziedziny ZP i zakupów. Propozycje mogą zgłaszać członkowie stowarzyszenia APUeN.

12. Jury głosuje nad wszystkimi zgłoszeniami. Członek jury każdemu kandydatowi przydziela od jednego do dziesięciu punktów, przy czym dziesięć jest to najwyższa ocena. Członek komisji ma możliwość dodania do swojej oceny krótkiego komentarza. Jeżeli na pierwszym miejscu będzie dwóch lub więcej kandydatów z tą samą ilością punktów, przechodzą oni do kolejnej, decydującej rundy. W niej poszczególni członkowie jury przydzielają jeden punkt temu z kandydatów, który według nich jest lepszy. Zwycięża kandydat, który uzyska większą ilość punktów. Całkowity przegląd głosowania członków komisji będzie udostępniony na stronie internetowej FSA po uroczystym wręczeniu nagród. Jury ma możliwość, poza wyłonieniem zwycięzców poszczególnych kategorii, przyznać nagrodę honorową.

13. Opłaty. Częścią zgłoszenia do konkursu FSA jest opłata w wysokości 5000,- CZK / 200,- €. Jest ona pobierana jednokrotnie również w przypadku, w którym uczestnik zgłosi swoją kandydaturę do większej ilości kategorii. Opłaty nie muszą wnosić uczestnicy konkursu, którzy zostaną nominowani przez członków APUeN i organizatorów konferencji eBF.

Opłata: przelewem bankowym, zmienny symbol: prosimy o podanie swojego nr. identyfikacyjnego, specyficznego symbolu: FSA 19 CZ rachunek bankowy - Sberbank, a.s., numer rachunku: 4180015303/ 3100, IBAN: SK5731000000004180015303 SBERBANK, SWIFT: LUBASKBX. Przyjmującym opłatę jest organizator konkursu (APUeN SK , Zámocká 8, 811 01 Bratislava, REGON: 42262755, NIP: 2023584959) i będzie ona wykorzystana do zabezpieczenia wieczoru galowego oraz nagród.

14. Zgłoszenia do konkursu można przysyłać od 01. 05 do 18. 10. 2019 do godziny 23:59 CET..

15. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do rozszerzenia ilości nagród lub nieprzyznania którejś z nagród. Ogłaszający konkurs dalej zobowiązuje się do tego, że wszystkie informacje o nominowanych będą wykorzystane jedynie do celów wymienionych w warunkach konkursu. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian warunków konkursu i decydowaniu o ich brzmieniu.

16. Poprzez odesłanie formularza internetowego do konkursu FSA (zob. powyższe) każdy uczestnik konkursu daje organizatorowi (dalej tylko jako administrator) zgodnie z ustawą nr 101/2000 Dz.U. wraz późniejszymi zmianami, zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w zgłoszeniu w zakresie: imię, nazwisko, siedziba, adres e-mail, numer telefonu w celu weryfikacji jego ważnego uczestnictwa w konkursie, przekazania nagród w konkursie oraz do innych celów handlowych i marketingowych administratorowi na okres 5 lat, jeżeli zostanie laureatem, ewentualnie finlistą, również z ich upublicznieniem w zakresie: imię, nazwisko, siedziba na stronie internetowej www.fsawards.com/pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i uczestnik konkursu odnotowuje ten fakt. Uczestnik ma prawo dostępu do danych, które go dotyczą, szczególnie jeżeli dostrzeże lub przypuszcza, że administrator przetwarza jego dane osobowe, naruszając jego prywatne interesy lub naruszając prawo, zwłaszcza jeżeli jego dane osobowe są niedokładne, uwzględniając cel ich przetwarzania, może poprosić administratora o wyjaśnienie lub usunięcie tak powstałego stanu rzeczy i zablokowanie danych osobowych, przeprowadzenie naprawy, dopełnienie ich lub zlikwidowanie. Uczestnik daje administratorowi, w zgodzie z rozporządzeniem § 12 Kodeksu cywilnego, wraz z późniejszymi zmianami, zgodę na użycie swojego wizerunku, swoich pisemnych wypowiedzi, materiałów wizualnych i zapisów dźwiękowych, dotyczących jego osoby, zrobionych przez organizatora konkursu w związku z jego organizacją i przekazywaniem wygranych (dalej tylko „materiał”) dla celów komercyjnych we wszystkich mediach komunikacyjnych, bez względu na ich charakter i cel wszystkimi powszechnymi sposobami, z ich późniejszą edycją i ewentualnym połączeniem z innymi pracami lub włączeniem do wspólnej pracy. Uczestnik udziela tej zgody na okres 20 lat bez terytorialnego czy ilościowego ograniczenia. Powyższa zgoda odnosi się również do osób trzecich, którym administrator, zgodnie z ich przeznaczeniem, przekaże materiał.
Back to Top
PROEBIZ pracuje z otwartymi plikami cookie (ciasteczka).Pozwalają mu na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego przebiegu i oceny. O plikach cookies (ciasteczka) i ich ustawieniach dowiesz się WIĘCEJ TUTAJ