Pravidla a poplatky

1. Soutěž FSA organizují česká a slovenská asociace APUeN.

2. O zásadních rozhodnutích jedná prezidium soutěže, které je sestaveno ze tří zástupců asociací a dvou zástupců pořadatelů konference.

3. Sestavení a hlasování poroty je výhradní zodpovědností asociací APUeN. Slavnostní udělování cen organizují pořadatelé konference eBF.

4. Konferenci eBF a soutěž FSA organizuje poskytovatel eAukčního systému PROEBIZ společnost NAR marketing s.r.o. ve spolupráci se svou dceřinou firmou Sentinet s.r.o. a APUeN a souhlasí s tím, že slavnostní předávání cen je vyvrcholením jednoho programových dnů konference.

5. Počet cen. Buď mohou být ceny 3 při společném hodnocení firemního nákupu a veřejných zakázek, nebo šest pokud počet přihlášek umožní, což by znamenalo mít v každé kategorii 5 přihlášek. Rozhodnutí o této skutečnosti přináleží organizačnímu týmu.

6. Cenu lze získat opakovaně.

7. Soutěž je určena takovým institucím, firmám nebo jednotlivcům, kteří ve veřejných zakázkách nebo v nákupu úspěšně využívají eAukční systémy a ostatní eNástroje pro potřeby výběrových řízení a firemních nákupních procesů.

8. Podmínkou účasti je vyplnění a předání přihlášky spolu s úhradou účastnického poplatku. Formulář přihlášky je k dispozici na webu FSA.

9. Soutěžící může být také do FSA navržen pořadateli akce nebo členy asociace APUeN, která je spolupořadatelem soutěže. V takovém případě jsou přihlášky akceptovány až po potvrzení soutěžícího, že s přihlášením do soutěže souhlasí.

10. Každý subjekt může soutěžit až ve třech kategoriích.

11. Porota má stejný počet porotců hodnotících oblast veřejných zakázek a firemního nákupu plus jednoho nebo tři zástupce APUeNu. Do poroty jsou navrhovány veřejně respektované osobnosti z oblastí VZ a nákupu. Návrhy mohou podávat členové asociací APUeN.

12. Porota hlasuje o všech přihláškách. Porotce každému přihlášenému přiděluje od jedné do desíti bodů, kdy deset je nejvyšší hodnocení. Porotce má možnost přidat ke svému hodnocení krátký komentář. V případě, že se na prvním místě umístí dva nebo více soutěžících se stejným počtem bodů, postupují tito do dalšího rozhodovacího kola. V něm přidělí jednotliví porotci jeden bod tomu z těchto soutěžících, který je podle jejich soudu lepším. Vítězem se stává soutěžící s větším počtem bodů. Celkový přehled hlasování porotců bude po slavnostním předání cen zveřejněn na webu FSA. Porota má možnost, mimo určení vítězů kategorií udělit čestná uznání.

13. Poplatky. Součástí přihlášky do soutěže FSA je poplatek 5000,- Kč / 200,- €. Je účtován pouze jedenkrát a to i v případě, kdy se účastník přihlašuje do více kategorií. Poplatek nemusí hradit soutěžící, které budou jmenovány členy APUeN a pořadateli konference eBF.

Úhrada: bankovním převodem, variabilní symbol: uvádějte své IČ, specifický symbol: FSA 19 bankovní spojení: Sberbank, a.s., číslo účtu: 4180015303/ 3100, IBAN: SK5731000000004180015303 SBERBANK, SWIFT: LUBASKBX

Příjemce poplatku je organizátor soutěže (APUeN SK , Zámocká 8, 811 01 Bratislava, IČO: 42262755, DIČ: 2023584959) a bude použit na zabezpečení Galavečeru a cen.

14. Přihlášky do soutěže je možné podat od 1. 5. do 18. 10. 2019 do 23:59 SEČ.

15. Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo rozšířit počet ocenění, anebo některou cenu neudělit. Vyhlašovatel soutěže se dále zavazuje, že všechny informace o nominovaných budou použity pouze k účelům specifikovaným v podmínkách soutěže. Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo na případnou úpravu podmínek soutěže a rozhodování o jejich výkladu.

16. Odesláním webového formuláře do soutěže FSA viz výše každý účastník soutěže dává organizátorovi soutěže (dále jen jako Správce) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v přihlášce v rozsahu jméno, příjmení, sídlo, emailová adresa, telefonní číslo, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání ceny v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely. Správce, a to na dobu 5 let; stane-li se výhercem, resp. náhradníkem, též s jejich zveřejněním v rozsahu: jméno, příjmení, sídlo na webové stránce www.fsawards.com. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a účastník soutěže bere tuto skutečnost na vědomí. Účastník má právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a dále zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Správce o vysvětlení nebo může požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil nebo zlikvidoval.
Dále dává Správci v souladu s ustanovením § 12 Občanského zákoníku v platném znění souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a zvukových záznamů týkajících se jeho osoby pořízených organizátorem soutěže, v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výher (dále jen „snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje tento souhlas na dobu 20ti let, bez územního či množstevního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým Správce snímek v souladu s jeho určením poskytnou.
Back to Top